Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Historia szkoły na tle dziejów wsi Pawłowo

Już w 1352 r. istniała wzmianka o wsi, z niemieckiego GrossPaglau (Paulow), były to dobra rycerskie z kościołem filialnym.
W 1398 r. w wykazie archiwum parafialnego Pawłowo zapisano jako filię Nowej Cerkwi, objęte ono było wykazem opłat rzymskich.
Od 1653 r. patronem kościoła jest św. Mikołaj.
Już w 1743 r. odnotowano: „kościół w pruski mur był budowany”.


Proboszczowie:
– ks. Bernard Goebel 1831 – 1832
– ks. Franciszek Gabrych 1932 – 1933
– ks. Józef Sobisz 1933 – 1939
– ks. Maurycy Sękiewicz – 1939
– ks. Stefan Szałkowski 1947 – 1948
– ks. Paweł Czablewski 1948 – 1950
– ks. Jan Wiecki 1950 – 1952
– ks. Wilhelm Kubsz 1954 – 1957
– ks. Antoni Pepliński 1957 – 1959
– ks. Michał Borzyszkowski 1959 – 1964
– ks. Konrad Jeziorski 1964 – 1992
– ks. Brunon Lubiński  1993 - 2023

- ks. Andrzej Lemańczyk od sierpnia 2023

W latach 1996 – 1998 zbudowano obecnie istniejący kościół.


W kościele tym znajdują się wysokiej wartości dzieła sztuki zdobniczej: obraz św. Mikołaja, rzeźba – krucyfiks z XVIII w., monstrancja z przełomu XIX – XX w.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pawłowie wydaje gazetkę „Wokół ołtarza”.

Opracowaniem jej od stycznia 2000 r. do listopada 2005 r. zajmowali się:

ks. B. Lubiński,

M. Leszczyński i Z. Zakrzewski,

a później i do dnia dzisiejszego ten biuletyn parafialny opracowują:

proboszcz ks. B. Lubiński i p. R. Śledź.


31.12.2012 r. obchodzono 80-lecie ponownego zaistnienia parafii (31.12.1931 – 31.12.2011 r.).


W 1867 r. według spisu ludu Furhmana w Pawłowie (szlacheckim) istniała szkoła ewangelicka;

uczęszczało do niej 32 dzieci ewangelickich i 41 katolickich.


Uposażenie nauczyciela w XIX stuleciu składało się ze świadczeń wsi i dotacji państwowej.

Bogate wsie nie korzystały z dotacji państwowych, do nich należało Pawłowo.


Wtedy uposażenie to wahało się od 127 do 217 talarów.
Już od 1845 r. istniał wspólny okrąg dla szkól w Pawłówku i w Pawłowie.

Od 1.09.1923 r. nauczycielem był Stanisław Balewski, a Zygmunt Gajkowski był nauczycielem tymczasowym.
Kurator Okręgu Szkolnego w Toruniu w piśmie z dnia 17.08.1928 r. uchylił decyzję o połączeniu obwodów Publicznych Szkół Powszechnych w Pawłówku i w Pawłowie i nakazał uruchomić od
1.09.1932 jednoklasową w Pawłówku, a dwuklasową Szkołę Publiczną w Pawłowie.


W 1930 r. Szkoła w Pawłowie posiadała własny budynek (3 sale);

uczyło się w niej 137 dzieci, wszystkie w języku polskim.

Do obwodu szkolnego należały wtedy wsie: Pawłówko i Lipienice.


W 1934 r. odnotowano istniejące w Pawłowie „kółko śpiewackie”, działało przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej oraz przy Ochotniczej Straży Pożarnej.


O tym, że OSP istniało w Pawłowie od 18.11.1950 r. świadczą udokumentowane zapiski zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady w Bydgoszczy, jednak „starzy ludzie powiadają”, że
straż w Pawłowie istniała od lat wojennych (prawdopodobnie chodzi o II Wojnę Światową).


W 1935 r. zbudowano szkołę, która składała się z trzech izb lekcyjnych, sali rekreacyjnej oraz kancelarii.

Przy niej były następujące zabudowania gospodarcze: stodoła, chlew, studnia i zbudowane z drewna ubikacje dla dziewcząt i chłopców.


Mieszkańcy Pawłowa to osadnicy, którzy w 1926 r. nabyli sobie działki z rozparcelowanego majątku i na nich założyli swoje osiedla.

Większa część tych osadników przybyła z Kongresówki, toteż podczas hitlerowskiej okupacji przechodzili ciężkie czasy.


Przed II wojną światową w Pawłowie, w tzw. „pałacu”, znajdowała się szkoła rolnicza.

am porą zimową odbywały się zajęcia dla okolicznej młodzieży.


Od września 1939 r., kiedy kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej był z polecenia Niemieckiego Inspektora nauczyciel polski Wiktor Wandke, rozpoczęły się represje wobec dzieci mieszkańców Pomorza.

Dzieci niemieckie traktowano z wyróżnieniem.17.02.1945 r. wojska radzieckie wyzwoliły Pawłowo spod okupacji niemieckiej.


21.03.1945 r. obowiązki kierownika szkoły objął Feliks Burkiewicz.


Społeczność wiejska pomagała odgruzowywać i prowizorycznie urządzać placówkę, której uroczyste otwarcie nastąpiło 24.04.1945 r.

W szkole ostatnią klasą była klasa szósta, a językiem wykładowym był już tylko język polski.

Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 20.07.1945 r.
W niedziele i w święta, za zgodą Inspektora Szkolnego, odbywały się w szkole nabożeństwa (ponieważ kościół parafialny spłonął w 1945 r.).


W roku szkolnym 1945/1946 na zebraniu „Opieki Rodzicielskiej” uchwalono, aby opodatkować na potrzeby szkoły każdą rodzinę posyłającą swe dzieci na naukę – 50 kg zboża.


W roku szkolnym 1946/1947 utworzono klasę siódmą.
W styczniu 1949 r. Koło Opieki Rodzicielskiej zakupiło dla szkoły pierwszą maszynę do pisania.


W czerwcu 1949 r. za staraniem Zarządu Gminnego Chojnice – Wieś, został założony, w kancelarii tutejszej szkoły, pierwszy aparat telefoniczny.
W kwietniu 1950 r. Komitet Opieki Rodzicielskiej zakupił dla szkoły pierwszy zegar ścienny.


7.11.1954 r. staraniem kierownika szkoły wprowadzono do budynku rury wodociągowe i uruchomiono wodociąg.
Jesienią 1960 r. uczniowie klas 4–6 brali udział w wykopkach w PGR Pawłowo (Państwowe Gospodarstwo Rolne).

Zarobione pieniądze postanowiono przeznaczyć na zakup telewizora.
Komitet Opieki Rodzicielskiej powołał zespół, który zajął się tą sprawą.

Ostatecznie ten społeczny telewizor zjawił się w placówce (jako pierwszy telewizor we wsi) 3.03.1962 r.
15.12.1962 r. oddano do użytku rozpoczętą w roku 1959 dobudowę szkoły.

Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 7.01.1963 r. w obecności m.in. Inspektora Szkolnego Henryka Kostucha.
W Latach 60-tych powstało w Pawłowie „Koło Gospodyń Wiejskich”, jego przewodniczącymi były:

Halina Borowicz, Barbara Gruszka, Bożena Borowicka.

W 2007 r. KGW zostało przekształcone w „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i okolicy”, którego prezesem od 1.01.2012 r. jest Joanna Kniter.
W 1963 r. powstał w Pawłowie klub sportowy „Jantar”, działa on do dnia dzisiejszego.

Jego prezesem jest Marcin Śliwiński, a trenerem piłkarzy Patryk Kawczyński.


W roku szkolnym 1963/1964 stanowisko kierownika szkoły objął Stefan Polasik.
15.07.1968 r. nastąpiło uroczyste odebranie nowej sali gimnastycznej.

Szkoła powiększyła się też o jedną klasę, pokój dla kierownika i szatnie z prysznicami.
1.04.1969 r. dyrektorem szkoły został Zbigniew Laskowski.
Od 1981 r. realizowano projekt dobudowy II kondygnacyjnego skrzydła elewacji wschodniej od strony Silna.

Inwestorem nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pawłowie była Zbiorcza Szkoła Gminna w Chojnicach.

Pod koniec lat 80-tych zaadaptowano mieszkania nauczycieli znajdujące się w „starym budynku” na następujące pomieszczenia szkolne:

oddział przedszkolny, pokój nauczycielski, kancelarię,  gabinet pielęgniarki, klasę i toalety.
W tym czasie szeroko rozwinął się ruch turystyczny, organizatorkami jego były: Helena Horst – Gierszewska i Zofia Januszewska -Janta, nauczycielki tutejszej szkoły. Panie zorganizowały i poprowadziły kilkadziesiąt wycieczek po kraju oraz kilka zagranicznych.


Od 1.09.1990 r. w polskim systemie oświaty pojawiły się gimnazja (3-letnie).

To był nowy typ szkoły obok 6-letniej podstawówki.
W Pawłowie nie utworzono gimnazjum.

Dzieci z naszego obwodu dowożono do gimnazjum w Silnie.

Natomiast z Silna dowożono dzieci do nas do podstawówki (kl. IV – VI), zaś kl. O – III
uczyły się na miejscu w Pawłowie i w Silnie (szkoła w Silnie była jednocześnie filią Szkoły Podstawowej w Pawłowie).
Od 1990 r. wprowadzono od kl. V szkoły podstawowej przedmiot: WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie).


1.09.1991 r. funkcję dyrektora szkoły powierzono Janinie Kosiedowskiej.
Od 1992 r. wprowadzono do szkół rekolekcje wielkopostne (MEN 14.04.1992 r. & 10, p.1).
Od 1995 r. do 2003 r. (z przerwami) ukazywała się szkolna gazetka „Relaks” („cojakiśczaśnik”).

Opiekunką jej była nauczycielka – Maria Odejewska.
Od 1997 r. w szkole istnieje stołówka.
1.05.1998 r. obowiązki dyrektora przejął Wiesław Szczęsny.


Dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Chojnicach wszystkie dzieci szkolne od 1.10.1998 r. objęte są dożywianiem – za darmo.


Od 1.09.2003 r. do 31.08.2016r. obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej przekształconej w Zespół Szkół – Podstawowej i Gimnazjum 01.09.2011r. pełniła Zofia Januszewska – Janta.

W roku 2004 SU wydawał szkolną gazetkę „Agrafka” (miesięcznik).
W roku szkolnym 2003/2004 szkoła liczyła 15 oddziałów (z filią SP Pawłowo w Silnie).

Łącznie uczęszczało do niej 349 uczniów, a pracowało 30 nauczycieli.


Od 2004 r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej lekcje wf-u odbywają na basenie w Chojnicach.

Dzieci nie płacą, korzystają z dotacji z Urzędu Gminy .
21.06.2004 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Pawłowie imienia Wandy Chotomskiej.
W 2006 r. pod red. nauczycielki Joanny Gierszewskiej, ukazywała się gazetka „Wendy”.
W oddziale „O” przez 4 dni w tygodniu (po 4 godziny) mają zajęcia dzieci 3 i 4 letnie.

Przedszkole utworzono 5.06.2007 r., a działa ono pod kierunkiem „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic” to – „Małe przedszkole”.
Od 5.11.2007 r. w szkole obowiązywały mundurki, jednakowe dla dziewcząt i chłopców.

Były to szare, płócienne bezrękawniki zapinane na zamek błyskawiczny, z lewej strony naszyty był emblemat szkoły.

Obowiązywały do wakacji w 2008 r.
4.10.2010 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych w Katyniu podczas II wojny światowej: aspiranta Bronisława Krupę i porucznika Pawła Przytułę.

Przy symbolicznych obeliskach na boisku szkolnym posadzono „Dęby pamięci”.
W roku 2011 przeprowadzono w szkolne prace remontowo – melioracyjne.


W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie rozpoczęli naukę w Zespole Szkół w Pawłowie (szkoła podstawowa i gimnazjum)


Do obwodu naszej szkoły zalicza się sołectwa:
Pawłowo
Pawłówko i Lipienice
Granowo
Racławki


W grudniu 2012 r. w Zespole Szkół w Pawłowie odnotowano 206 uczniów.
Od 2.01.2012 r. działa w Pawłowie prywatny punkt przedszkolny „Akademia Maluszka”.


We wszystkie dni robocze szkoła udostępnia mieszkańcom salę gimnastyczną.

Od kilku lat uczniowie szkoły są wolontariuszami w ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
17.06.2013 r. odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum w Pawłowie imienia Wandy Chotomskiej.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Pawłowie:

 

Od września 1939 r. kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej był Wiktor Wandke.
21.03.1945 r. kierownikiem został Feliks Burkiewicz.
Od roku szk. 1963/1964 funkcję kierownika powierzono Stefanowi Polasikowi.
Od 1.04.1969 r. szkołą zarządzał dyrektor Zbigniew Laskowski.
Od 1.09.1991 r. funkcję dyrektora pełniła Janina Kosiedowska.
1.05.1998 r. funkcję dyrrektora pełnił Wiesław Szczęsny.
1.09.2003 r.-31.08.2016 r. funkcję dyrektora pełniła Zofia Januszewska – Janta.
1.09.2016 r. - 31.08.2019 funkcję dyrektora pełni Maciej Jakubowski.

1.09.2019 r. - funkcję dyrektora pełni Bogumiła Byszewska

Opracowała p. Helena Horst-Gierszewska

Data dodania: 2018-09-26 23:39:31
Data edycji: 2024-01-04 11:14:46
Ilość wyświetleń: 3853

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej