Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Egzamin ósmoklasisty - informacje

Egzamin ósmoklasisty 2024 - informacje dla uczniów i rodziców

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

 

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1.     język polski -  14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.     matematyka -  15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

3.     język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

 1. język polski - 10 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 9:00
 2. matematyka- 11 czerwca 2024 (wtorek) godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 (środa) godz. 9:00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - 3 lipca 2024 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 3 lipca 2024 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty -  od 3 lipca 2024  r.

 

 1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza,  że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest kreślony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 2. Zastępuje on egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony w dwóch terminach: GLÓWNYM  i DODATKOWYM. W terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 5. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, : języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego.
 • a od roku 2024 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z którego każdy trwa po 90 minut.
 1. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 2. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie Dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 3. Do Sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, smartwatch.
 4. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 6. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły dotyczące pracy  z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
 7. Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • arkusze egzaminu próbnego.

 

Informacja dotycząca materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin ósmoklasisty

2024

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 4. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 5. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 6. W przypadku uczniów ze stwierdzoną cukrzycą korzystających z pompy insulinowej dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. W takim przypadku uczeń może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali albo – jeżeli przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi – uczeń nie losuje numeru stolika, przy którym pracuje podczas egzaminu; przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje stolik możliwie najbliżej stanowiska zespołu nadzorującego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczeń przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje ZN. Uczeń sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu przez podniesienie ręki.

 

Data dodania: 2023-02-06 10:49:06
Data edycji: 2024-02-16 11:25:47
Ilość wyświetleń: 1254

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej